india

the mountain godsa taj of colourfamily visitthrough the mist